О присносла́внии Христо́вы пра́ведницы, святи́и Богоотцы́ Иоаки́ме и А́нно, предстоя́щии небе́сному Престо́лу Вели́каго Царя́ и ве́лие дерзнове́ние к Нему́ иму́щии, я́ко от Преблагослове́нныя Дще́ри ва́шея, Пречи́стыя Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, воплоти́тися изво́лившему, к вам, я́ко многомо́щным предста́телем и усе́рдным о нас моли́твенникам, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́те бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, по де́лом на́шим пра́ведно на ны дви́жимый, и да безчи́сленныя прегреше́ния на́ша презре́в, обрати́т нас на путь покая́ния и на стезе́ за́поведей Свои́х да утверди́т нас. Та́же моли́твами ва́шими в ми́ре живо́т наш сохрани́те и во всех благи́х благо́е поспеше́ние испроси́те, вся я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная нам от Бо́га да́рующе, от вся́ких напа́стей и бед и напра́сныя сме́рти предста́тельством ва́шим нас избавля́юще, и от всех враг ви́димых и неви́димых защища́юще, я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживем во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же ва́шим святы́м умоле́нием да сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же со Отце́м и Пресвятым Ду́хом подоба́ет всякая сла́ва, честь и поклонение во ве́ки веко́в. Ами́нь.